Начало » Общи Условия

Общи Условия

Общи Условия за ползване на уебсайт www.ogledai.se

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на уебсайта www.ogledai.se и урежда отношенията между www.ogledai.se, собственост на Ай Си Медия ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК по отношение на услугите и информацията, предоставяни чрез уебсайта, и всеки потребител на уебсайта, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

  1. Дефиниции

1.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

1.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

1.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

1.4.Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

1.5. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

1.6.Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

1.7. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

1.8. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

2. Сключване на договора и обвързване с Общите условия

2.1. Със зареждане на уебсайта в браузъра на потребителя и/или натискане на който и да е хиперлинк от него ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с тези Общи условия и се съгласява да ги спазва.

2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на Интернет страница с адрес www.ogledai.se по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Хиперлинк към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта www.ogledai.se

2.3.Договорът е валиден между страните от момента на извършване на електронното изявление по чл. 2.1. до прекратяване на ползване на услугите на уебсайта от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С всяко ново ползване на уебсайта се извършва ново електронно изявление по чл. 2.1. се сключва нов договор при същите условия.

2.4. Договорът се сключва на български език.

3. Услуги на ДОСТАВЧИКА. Права и задължения, свързани с тях.

3.1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта www.ogledai.se

3.2. Други услуги, представени посредством уебсайта, които ДОСТАВЧИКЪТ развива.

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на ДОСТАВЧИКА безвъзмездно за лични нетърговски цели.

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на уебсайта да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

3.4.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

3.4.2.Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

3.4.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

3.4.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

3.4.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

3.4.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е получил изрично съгласие от страна на ДОСТАВЧИКА.

3.4.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

3.5. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

4. Защита на личните данни

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на уебсайта www.ogledai.se , освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.2. С приемането на тези Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е уведомен относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, и че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, че е уведомен, че може да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на www.ogledai.se, на адреса на ДОСТАВЧИКА.

4.3. С приемането на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие, ДОСТАВЧИКЪТ да обработва неговите лични данни, до които е получил достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от ДОСТАВЧИКА и/ или свързани с ДОСТАВЧИКА лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели, включително за предлагане на нови стоки и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за статистически цели, за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, томболи, анкети и други.

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява неговите данни да бъдат използвани за цели на директен маркетинг. При изрично несъгласие данните му да бъдат използвани за тази цел, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото съобщение на публикуваните на уебсайта и-мейл или адрес на ДОСТАВЧИКА.

4.5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

4.5.1. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

4.5.2. В други посочени в закона случаи.

4.6. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да позволява на трети страни да показват реклами или набират информация за сайтове, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. Интелектуална собственост

5.1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта www.ogledai.se, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

5.2. Използването на съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта е разрешено само за лични цели при запазване на всички обозначение по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта www.ogledai.se). Условието изключва напълно използване на съдържанието или на части от него в корпоративни блогове, професионални издания, както и за каквито и да е цели, които по директен или индиректен начин обслужват бизнес и/или търговски интереси.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за ДОСТАВЧИКА, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори интерфейс.

5.4. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

5.5. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън указаното в чл. 5.2. и 5.3., се изисква изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

5.6. При използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ДОСТАВЧИКА публикувани на сайта www.ogledai.se, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

5.7. Разпоредбата на предходния член не лишават ДОСТАВЧИКА от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

5.8. С приемането на тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на уебсайта www.ogledai.se

6. Ограничаване на отговорността

6.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на сайта или каквито и да е ресурси, предложени на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

6.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услуги и информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ogledai.se

6.3. Услугите и информацията на уебсайта www.ogledai.se се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на услугите и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. ДОСТАВИЧКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта www.ogledai.se.

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на www.ogledai.se от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

7. Комуникации

7.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

7.2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

7.3. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта www.ogledai.se. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта www.ogledai.se се считат получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

8. Обезщетения

8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или лица, за които отговаря, на условията на настоящия договор.

9. Други условия

9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, като същият се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промени в Общите условия, като публикува в уебсайта www.ogledai.se съобщение за измененията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита обвързан от промените от момента на публикуването им.

9.2. Страните декларират, че в случай че клауза от настоящите Общи условия се окаже недействителна, това не води до недействителност на договора или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от приложимите повелителни норми на закона.

9.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора или отнасящи се до него, както и спорове за попълване на празноти ив договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

9.4. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи Усовия са изготвени на 11.03.2014 г.